Střezte se! Náš pán přichází … středověk reloaded neboli idiot Didi Haifa?

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Informace, Jaxi Taxi, Pohanství
28. dubna 2008 000 11:02

Poslední dobou osoba která je známá pod přezdívkou Didi Haifa a má e-mail didihaifa@seznam.cz se rozhodla rekatolizovat všechny pohany, čaroděje, šamany a další ˇmilou havěť. Pro začátek rozesílala maily všem co jsou uvedění na Benghiho Wicca listu a podivné maily přišly i na e-mail BMWC. No posuďte sami:

Bezvedlejších úmyslů Vás zdraví Didi Haifa a posílá několik slov.
Pokud o nic nejde tak je to a byla vždy sranda,ale jakmile o něco jde tak je to většinou beze svědků a někde kde se člověk pomoci nedovolá. Kdyby jste lidi o věc měli skutečně zájem začnete s biblí, protože to je jediná kniha, kde jsou cenné informace o světě a o člověku vůbec. Až by jste si přečetli něco o sobě a o milosti, kterou vám Váš Životadárce nabízí měli by jste možnost si zvolit a provést svou volbu. Bez této volby nebudete moci dojít nikam jen do planých šípků. Není mnoho lidí co odložili nabídnutou milost v Kristu Ježíši danou lidem a odmítli smíření s Bohem skrze Jeho svatou krev. Tito lidé jsou a byli slepí, podobně jako netopýři na denním světle. Nebo lidé v Sodomě a Gomoře. Začněte vážně studovat bibli, vezměte vážně svého Stvořitele za slovo a pak učiňte
své osobní rozhodnutí. Neexistuje žádná zkouška. Jakmile budete jednou Bohem vydáni nikdy již pro vás nebude existovat žádné zpět. Jako příklad uvedu homosexualitu. Není to nemoc je to vydání do zvrácenosti. Každého koho Bůh vydá této zvrácenosti zvrácenost páchá a pod ní i umírá. Žádné uzdravení pro něj není. Epištola Římanům Bible.V případě všech podvedených lidí jde o Pravdu, kterou bezdůvodně odmítli. Přál bych si, aby vás mohlo ještě Slovo Pravdy před vaším konečným rozhodnutím navštívit. Vím, že Vám to Ten koho i démoni musí poslouchat umožní. Začněte-li nahlas sami sobě číst křesťanskou, svatou bibli a odvrátíte-li se od páchání zla a ničemností. Bůh uvidí třeba Vám dá ještě šanci, nevím On vás zná lépe než vy sami sebe. Žádný člověk není dobrý, všichni jsme zlí. Konáte-li dobré tak to v vás činí Bůh nejste to vy. Konáme-li zlo dělá to v nás lidské hříšné ego, přirozenost. Člověk, který slouží duchům mrtvým je jimi obsazen, sám je novému duchu mrtev. Bez nového ducha v sobě po rozpadu fyzického těla člověk končí, zbytek odchází do zahynutí. Tělo takovéhoto člověka nedokáže nic. To co druzí vidí nedělá tento člověk,ale dělají to s jeho tělem padlá duchovní stvoření. Jako dnes můžete hlasem aktivovat svůj mobil pro volání tak můžete aktivovat tato padlá stvoření, ovšem hranici, kterou zde natáhl Bůh jako prádelní šňůru porušit nemůžete ani vy ani oni. Protože to často člověk neví platí za to svou daň. Někdy je velmi vysoká ! Jste-li ochotni zničit sami sebe měli by jste vědět jak s Vámi bude naloženo. Přečtěte si to, velmi Vás o to prosím. Bibli přečtete za 2-4 dny. Moc Vás to nezdrží. V lásce Krista Ježíše váš Didi Haifa .
Pokud se vám nechce neodkládejte to. Mocnosti temnoty, kterým patříte Vás jen tak nevydají. Bibli najdete už i na internetu. Je tak čtivá, že je tu i v několika překladech. Vaše knihy vás informují nepřesně. Místa si najděte a v kontextu si jej celé přečtěte. Uvidíte jak na tom jste. Ne, neomlouvejte se. Byť by jste si na to i jen hráli, četli studovali,ne – tvrdíte-li to o sobě …JDETE. Sami jen se sebou. Ježíš tam už podruhé s Vámi nepůjde.
Vyhledal jsem nějaké odkazy pro Vás :
Daniel 2,2
Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem.
Deuteronomium 18,10
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj
Exodus 7,11
Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž.
Galatským 5,20
modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
Jeremijáš 27,9
Neposlouchejte své proroky ani své věštce ani své sny ani své mrakopravce ani své čaroděje, kteří vám říkají: "Králi babylónskému sloužit nebudete!"
Malachiáš 3,5
Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů."
1. Samuelova 15,23
Nebo zpoura [jest takový] hřích [jako] čarodějnictví, a přestoupiti [přikázaní jako] modlářství a obrazové. Poněvadž jsi pak zavrhl řeč Hospodinovu, [i on také] zavrhl tě, abys nebyl králem.
2. Královská 21,6
Syna také svého provedl skrze oheň, a šetřil časů, s hadačstvím zacházel, zaklinače a čarodějníky zřídil, a velmi mnoho zlého činil před očima Hospodinovýma, popouzeje [ho.]
2. Paralipomenon 33,6
Přesto dal provoditi syny své skrze oheň v údolí Benhinnom, a šetřil času, s hadačstvím a s kouzly se obíral, a nařídil zaklinače a čarodějníky, [a] mnoho zlého páchal před očima Hospodinovýma, popouzeje ho.
Deuteronomium 18,10
Nebude nalezen v tobě, kdož by vedl syna svého aneb dceru svou skrz oheň, ani věštěc, ani planétník, ani čarodějník, ani kouzedlník.
Exodus 7,11
Povolal pak také Farao mudrců a čarodějníků; a učinili i ti čarodějníci Egyptští skrze čáry své tolikéž.
Exodus 7,22
To též učinili i čarodějníci Egyptští skrze čáry své. I zsililo se srdce Faraonovo, aby neuposlechl jich, tak jakž byl mluvil Hospodin.
Exodus 8,7
A učinili tolikéž čarodějníci skrze své čáry; a udělali, že vyšly žáby na zemi Egyptskou.
Exodus 8,18
Dělali také tak čarodějníci skrze čáry své, aby vyvedli stěnice, ale nemohli. A byly stěnice na lidech i hovadech.
Exodus 8,19
Tedy řekli čarodějníci Faraonovi: Prst Boží toto jest. A posililo se srdce Faraonovo, aniž poslechl jich, jakož mluvil Hospodin.
Exodus 9,11
Aniž mohli čarodějníci státi před Mojžíšem pro vředy; nebo byli vředové na čarodějnících i na všech Egyptských.
Leviticus 20,27
Muž pak neb žena, kteříž by měli ducha čarodějného a věštího, smrtí umrou. Kamením uházejí je, krev jejich [bude] na ně.
Žalm 58,5
(58:6) Aby neslyšel hlasu zaklinačů, a čarodějníka v čářích vycvičeného.
Skutky 13,6
A když zchodili ten ostrov až do Pá
fu, nalezli jakéhos čarodějníka, falešného proroka Žida, jemuž jméno Barjezus,
Skutky 13,8
Ale protivil se jim Elymas, ten čarodějník, (nebo se tak vykládá jméno jeho), usiluje odvrátiti vládaře od víry.
Zjevení 21,8
Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.
Zjevení 22,15
Vně pak [budou] psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.
P.S. Ještě Vás potěším. Didi Haifa nechce v ČR žádné čaroděje. Krev Kristovu na Vás. A Jeho světlo do vaší temnoty. Buď se odvrátíte nebo zahynete. Bůh za mě své dílo dokončí.
2P.S. Za Vaše komentáře všem předem v úctě děkuji. Vaše nadávky padnou na hlavu toho komu cele patřím. Na tomto mailu neotvírám žádnou poštu, tomu snad rozumíte. Bible a net Vám stačí. Bůh je kousek vedle Vás. Nic víc nepotřebujete. Vše máte. S některými z Vás se sejdu v nebi( přál bych si aby to bylo se všemi) a mnozí z Vás budou plakat v jámě. Konejte své spasení.
Pokoj Vám všem.
Toho času ještě v těle v lásce Kristově Didi Haifa

Na toto konto mu Eurik odpověděl otevřeným článkem:

Jelikož Didi Haifa nedává možnost odpovědět, prohlašujíc, že na dané adrese maily nečte, odpovím mu otevřenou formou zde jedním převzatým článkem.
Dr. Laura Schlessingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří ji zatelefonují do její show, uděluje rady. Před nedávnem prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivě stavět k homosexualitě, protože ta je podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18, 22) ohavností. Následující text je otevřený dopis jednoho občana Spojených států dr. Schlessingerové uveřejněný na internetu, kolující nadále jako vtip/urban myth.

Drahá paní doktorko !
Ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet s co největším počtem lidí. Například když se někdo pokouší obhajovat své homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí Mojžíšovu (Leviticus 18, 22), kde jasně stojí, že jde o ohavnost. A basta fidli.
Jenže od Vás ještě potřebuji poradit ohledně několika speciálních zákonů a způsobů, jak je dodržovat.
Za prvé: Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou oběť, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1, 9). Problémem jsou moji sousedé. Tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je odrovnat ?
Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá Mojžíšova (Exodus 21, 7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít ?
Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15, 19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně.
Za čtvrté: Levitus 24, 44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů. Jeden přítel má za to, že se to vztahuje na Mexičany, ale na Kanaďany ne. Proč nesmím vlastnit Kanaďany ?
Za páté: Mám souseda, který o sobotách vždycky pracuje. Exodus 35, 2 jasně stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mne morální závazek, abych ho vlastnoručně usmrtil ?
Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i když pojídání všeho, co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11, 10), je prezentováno jako hodné opovržení, je to ohavnost menší než homosexualita. Mně se to tak nejeví. Můžete mi to nějak víc objasnit ?
Za sedmé: Leviticus 21, 20 praví, že se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Přiznávám, že nosím brýle na čtení. Musí můj zrak být dokonalý, anebo se na tohle dá použít nějaká obezlička ?
Za osmé:Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19, 27 jednoznačně zakazuje. Jakou smrtí mají sejít ?
Za deváté:Podle Leviticu 11, 6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Smím doufám hrát kopanou míčem z vepřovice, když si navléknu rukavice ?
Za desáté:Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19, 19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Navíc nosí jeho žena šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna + polyester). On nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním celé vesnice, abychom je ukamenovali (viz. Leviticus 24, 10-16) ? Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchyní (Leviticus 20, 14) ?
Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala, a tak jsem pln důvěry, že nám budete moci být nápomocná. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo.
S obdivem Váš oddaný učedník a fanoušek
Jake

A další velice vtipný kousek do sbírky:

Nikomu z vás nepřejeme nic špatného, jen bych Vás rád upozornil na to,že nás náš Pán posílá kázat evangelium a dává nám k tomu svou Boží moc. Dostal jsem adresu na vás tak Vám to píši. Vaše vysvobození z moci smrti, zla a Ďábla je blízko.Radujte se. Kupte si bibli a připravte se na setkání. Bůh vás miluje a nechce aby jste odešli do zahynutí. Přestaňte lhát a páchat skutky zla. Držíte-li někoho proti jeho vůli žádám Vás propusťte jej. Nesvazujte jej a nedopouštějte se na něm bezpráví. Jestli jste se rozhodli pohrdnou milostí Boží v Kristu Ježíši Vám darovanou je to vaše věc. My vás soudit nebudeme. Nám soud nenáleží,ale Bohu. Vzdávám chválu Bohu Otci Nebes protože je v Jeho moci vám překazit vaše dílo a mocně se tak na Vás oslavit, bude-li to jeho vůle rádi se přijdeme podívat a obvážeme Vám Vaše
rány. Buh Israele zná Vaše srdce a nejste mu cizí. Jeho milosrdenství je věčné. Pozdravují Vás Židé ECHAD.

No sice jsme se pobavili, ale myslím, že sis vyzkoušíme jestli stále funguje Google bomba, myslíte že by bylo dobré udělat SEO optimalizaci na slova vymaštěnej fanatik? Open-mouthed


22 komentářů

Nemo
Dub 28, 2008 at 13:25

Pro mne je stále neuvěřitelné, že takovíto magoři ještě vůbec existují :/.


 
Darken
Dub 28, 2008 at 13:36

Z vlastni zkusenosti mohu rict, ze podobni magori sou duleziti abychom se meli cemu zasmat, ale reagovat na ne ci se s snazit s nimi vest diskusi je jen mrhani casem. (tedy pokud to opet nedelame jen pro tu zabavu :))


 
Cody
Dub 28, 2008 at 14:19

O diskusi nepůjde jako technoterorista házím Googly Bomby 😀


 
Darken
Dub 28, 2008 at 14:53

A kam presne ji chces v tomto pripade shodit?


 
Cody
Dub 28, 2008 at 15:09

Je to fázi přípravy:-) Uvidíš, budu o tom samozřejmě informovat…


 
Nemo
Dub 28, 2008 at 16:02

Cody, nechcu ti kazit radost, ale GoogleBomby jsou už tak staré, že bych očekával, že je odstranili. Velice by mě překvapilo, kdyby ne.


 
Gin
Dub 28, 2008 at 17:10

Tak mi včera taky napsal… Alespoň se má po večerech čím bavit, když už asi nemá babu…


 
 
Lithin
Dub 28, 2008 at 17:54

A já myslela, že ten Didi Haifa je taky vtip 😀


 
tpm
Dub 28, 2008 at 17:58

No, vypadá to, že ne. Jak vidno, Svět je někdy k lidem krutý.:)


 
Irwiuss
Dub 28, 2008 at 18:51

Na frázi „náš pán přichází“ tahle google bomba funguje dobře.


 
Gina
Dub 28, 2008 at 22:56

Taky mi přišel mailík:) Chvilku jsem to nevěřícně pročítala, protože magor, co ve jménu lásky a Ježíše Krista hrozí peklem, se zase tak často nevidí. Pak jsem vyzpovídala přítele, jestli nemá pocit, že ho držím násilím a temnými kouzly a nakonec by měl milý Didi Haifa vědět, že obeznámenost čarodějů a čarodějnic s biblí je, dle mého názoru, obecně vyšší, než u křesťanů;-)


 
Darken
Dub 29, 2008 at 12:56

Gina: Co jsem mel moznost posoudit, tak bibli jich ve skutecnosti cestlo docela malo z nich, a ti kteri tak ucinili se ji snazili zvladnout „zrychlenou cetbou“ a delali to jen proto aby tam nasli nejaky uzasny argument ktery by ukazal jak jsou ti krestane hloupi. Na druhou stranu neznam krestana ktery by bibli necetl nekolikrat.

Takze dokud nebudou carodejove studovat bibli alespon se stejnym zaujetim jako big blue book od papa Bucklanda, nemluvil bych o nejkake obeznamenosti.


 
Cody
Dub 29, 2008 at 13:37

S Darkenem souhlasím, vždyť třeba Zahrada četl Bibli (nevím jestli ji dočetl) pořádně až loni – psal o tom na blogu. On tenhle fanatik je jen náhodou k křesťanů, byl by to stejnej idiot i jako pohan.


 
Darken
Dub 29, 2008 at 14:08

Z toho co jsem cetl u Zahrady na blogu sem mel take pocit ze spise hleda munici proti krestanum nez ze by se je snazil nejak hloubeji pochopit. Ale to je jen muj subjektivni dojem, nerikam ze to tak nutne musi byt.


 
Emma
Dub 29, 2008 at 20:47

Já bych k tomu dodala jediné: Bůh ho potrestá.


 
benghi
Dub 29, 2008 at 23:52

Musím předělat ten seznam. Nesmí tam být vidět e-mail, pouze s možností odeslat přes web a nějaký ověření toho, že se jedná o živýho člověka, pokud možno ne obrázkem. Musím tohle ještě vymyslet. Nechat maily viditelný byl bohužel hodně blbej nápad :-(.

Pro normální lidi užitečný, pro zmrdy bohužel díra do který můžou nalejt svůj bordel. Tahleta Didi mě pěkně nasrala… a navíc nepředvedla autorizační tanec 😉


 
LianaRe
Dub 30, 2008 at 21:20

K Didi Haifa:
Pane Bože, do čeho jsi to duši dal!!!!!


 
benghi
Kvě 5, 2008 at 13:56

Ze začátku jsem z toho měl spíš srandu, ale pak jsem to domyslel do důsledků. Ne, to se tolerovat nesmí, takže jsem před chvílí volal na seznam.cz. Uvidím, co se stane. Je mi jasný, že s tím nic moc dělat nemohou. V těch mailech je vidět jeho IP, vede jasně do contactelu, ale to není žádná velká výhra. Uvidím, co vymyslí na seznamu. Pak uvidím, co dál.


 
Brozkeff
Kvě 11, 2008 at 17:17

Schytal to i můj blog, kde mi ke všem z posledních cca 10 článků přibyly vskutku kouzelné komentáře. Nemazal jsem je, kdo chcete, můžete se bavit :))


 
Gina
Kvě 11, 2008 at 22:58

Darkene a Cody – máte pravdu. Osobně mám ke křesťanům velmi pozitivní vztah a je mi líto, že právě takovýhle člověk si za ně schovává svoji potřebu zviditelnit se.
A Benghi – chtěla bych tě poprosit, abys při předělávání seznamu nechal možnost nějakého kontaktu lidí, kteří jsou v něm uvedeni. Já sama jsem sice tuto možnost nevyužila, ale považuji to za velice dobrý nápad a velkou pomoc i pro začínající lidi. Je určitě lepší, když vědí na koho se ve svém okolí mohou obrátit, než nechat je v tom plácat samotné. To bychom takovým fanatikům akorát nahráli.


 
mira
Kvě 21, 2008 at 14:41

no tak ted jsem ten jeho mail taky dostal a i radne odepsal dekuji ze nemam cekat odpoved je to asi proto ze by se na ni nevzmohl


 

Napsat komentář

Copyright © 2020 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google