Seriál Magie chaosu – magie současnosti: Austin Osman Spare

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Chaos magie
22. dubna 2012 000 19:11

Před více než dvěma lety – v roce 2009, mi vyšla relativně obsáhlá stať o chaos magii ve sborníku Dávného obyčeje. Tento sborník je k dispozici za velmi slušnou cenu 190 Kč a doporučuji si ho zájemcům koupit. Nicméně nyní už uběhla nějaká doba a já jsme se rozhodl některé části, které stojí opravdu za to, postupně uveřejňovat v malém seriálu. A dnes přicházím s třetí ukázkou, kde zmiňuji pár fakt o Austinu Osmanu Spareovi:

Jozef Karika tvrdí1, že A. O. Spare je jedním z nejvlivnějších představitelů magie 20. století a já s ním nemohu než souhlasit. Osobnost, která založila filosoficko – magický systém tzv. Organické víry, otce moderní magické sigilizace a autora první zdokumentované Abecedy přání nemůžeme prostě jen tak přehlížet.

A. O. Spare byl velmi dobrým malířem a vynikajícím matematikem. Poslední jmenované dokládá i fakt, že ve 14 letech obdržel zlatou medaili za matematickou studii o prostorové geometrii. Psal i aforismy a filosofické úvahy a veškerá jeho tvorba se dá charakterizovat jako nekonformní a velmi kritická k tehdejší společnosti. Jeho myšlenky se shodují s tvorbou pozdějších surrealistů. Jeho tvorba ale nikdy nebyla uznána společností a byla velmi zatracována. Proto se zneuznaný A. O. Spare stahuje do soukromí, praktikuje a tvoří jen sám pro sebe. V tomto setrvává až do konce svého podivného života.

Magický život A. O. Sparea měla již v jeho 7 letech ovlivnit jistá paní Pattersonová, které Kenneth Grant a jeho následovníci přikládali velký význam. Catalessi ve svém článku „Existovala paní Pattersonová?2 zmiňuje, že krom děl samotného Kennetha Granta se se zmínkou o ní setkáváme jen v díle Franka W. Letchforda, který se stal Spareovým přítelem roku 1937. V knize „From Inferno to Zos Vol.III – Michelangelo in Teacup“ Letchford píše:

„Kenneth Grant popsal paní Patersonovou jako postarší koloniální jasnovidku, která zasvětila Austina (Osmana Sparea) do technik Tarotu, Quija desky a dalších způsobů okultní komunikace. Austin skutečně přede mnou tuto ženu jmenoval, avšak v neurčitých spojeních; musela zemřít ještě před Velkou Válkou. Řekl, že její portrét je zachycen v knize „Focus of Life“, a na další kresbě ji lze spatřit, jak se z podoby mladého děvčete transformuje na příšernou čarodějnici.“

Paní Pattersonová měla být ženou, která Sparea zasvětila do tajů okultismu a Kenneth Grant zmiňuje, že o ní údajně Spare měl hovořit takto: „Ačkoliv paní Patersonová měla značně omezenou slovní zásobu, založenou především na kartářském argotu, dokázala s její pomocí definovat abstraktní ideje mnohem jasněji, než se to dařilo Spareovi s celým jeho bohatým slovníkem.“.

Nicméně v současnosti musíme konstatovat, že paní Pattersonová nejspíše vůbec neexistovala a pokud ano, neměla takový význam jaký ji Kenneth Grant připisuje. Téma paní Pattersonové bych rád uzavřel citátem z již jmenovaného článku od Catalessi:

V den, kdy jsem se obeznámila s teorií, že paní Patersonová možná neexistovala, případně ne tak, jak je předkládáno Kennethem Grantem (o jehož práci jsem už v dřívějších dobách měla své pochybnosti), setkala jsem se v průběhu dne se čtyřmi praktickými chaos-mágy z České Republiky (sebe nepočítajíc), seznámenými do různé míry s knihami Kennetha Granta a Austina Osmana Sparea. Ze zvědavosti jsem je postavila před zpochybnění existence Patersonové a jejich postupné reakce byly vesměs shodné, jež jeden z nich konkretizoval slovy: „Ačkoliv má tento předpoklad jistý efekt překvapení, prakticky vycházejíc ze Spareova díla to vůbec nepřekvapuje. Dokonce to zní mnohem logičtěji, než výklad Spareových kreseb pomocí vúdú.“.

Existovala paní Pattersonová?, Catalessi

A. O. Spare byl i členem Crowleyho řádu Astrum Argentum. Ceremoniální magie ho ale neoslovila, tak z řádu odchází a nadále praktikuje jen svoji magii, která je založena na 5 základních principech.

  • Vůle, přání a víra – vše chápané jako jednota, jejíž symbolem je oko a ruka. Oko jako pasivní, ženský princip a ruka jako aktivní, dynamický, mužský princip.
  • Atavistické oživení
  • Posednutí a extáze
  • Poloha smrti3
  • Nová sexualita

Pokud se podaří skloubit rovnoměrně všechny tyto principy dochází k stavu „inbetweenness“, který můžeme asi nejlépe přeložit jako ležící mimo. Spare byl přesvědčen, že veškeré informace jsou uložené v našem nevědomí a že je možné je pomoci speciálních technik oživit (což je zmiňované atavistické oživení) a dále s nimi pracovat. Spare hodně pracoval s indickými, jogínskými technikami, ale sám také vyvinul „staronové“ techniky magické sigilizace, kdy převedeme naši vůli, naše přání do grafické podoby – sigilie.

S těmi také úzce souvisí Spareova Abeceda přání. Jedná se o soustavu symbolů – sigilií, které symbolizují jednotlivé akty vůle, přání a se kterými můžeme díky tomu efektivně pracovat. Pokud bych mohl použít IT terminologii, jedná se o framework, který nám zjednodušuje a zefektivňuje naše magické úkony. Na rozdíl o jiných autorů já osobně jsem přesvědčen, že abeceda přání musí být vždy vytvořena individuálně pro každého člověka zvlášť a je funkční jen pro toho, kdo ji pro sebe vytvořil. Tedy není možné vytvořit Abecedu přání obecně funkční a aplikovatelnou kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Což přesně odpovídá procesu subjektivizace, který Spare odstartoval.

Základem Spaerova přístupu ke světu je . Sám se ptá: „Čemu jinému máme věřit, než svému já? Já je negací úplnosti jako reality.“ Jinými slovy, jsme tím, čemu věříme. Jinými slovy, zde vidíme základy postmoderního přesunu od objektu k subjektu, čehož později postmoderní magie aktivně využívá.

Spare považuje za překážku jak víru transcendentní, ale v podstatě jakoukoliv víru. Víra a v zásadě každé náboženství (čímž předpokládám cílil hlavě na křesťanské náboženství) totiž podporuje existenci negativních emocí jako je strach, pověrčivost, slabuduchost, egoismus, sobectví. Vyjímkou je jediná pozitivní emoce a tou je sebeláska. Sebeláska je dle Sparea v pořádku, protože představuje přijetí a extázi Já jako celku. Tento celek je sumou všech možností a všech alternativ naší reality – KIA4.

Zhoubně také chápe jako ulpívání v dualismu, které sám vykořeňuje vyvinutou technikou neither-neither (ani to – ani to), kdy postupnou negací (není to ani šedivé, ani bílé, ani černé, ani kočka, ani pes) se zbavujeme (a tím se „vynulujeme“) škodlivého (nejen) křesťanského reliktu duality (v kontextu křesťanství hlavně známé jako dobro a zlo: vyzdvihování dobra a odmítání zla = špatně!) a získáváme tak energii k absolutně svobodné vůli.

V extatickém stavu, kdy se zjevuje podvědomí, mysl pozvedne sexuální a emocionální kvality (toto nemá žádný vztah k teorii či praxi etiky/morálky) a naopak utlumí kvality intelektuální. Odvahou věřit, že naše vlastní víry (přesvědčení, iluze) jsou relevantní bez toho, abychom si je museli odůvodnit rušivými ideami z předpojatých a zkažených intelektuálních zdrojů, nakonec vznikne zcela nový atavistický postoj.

Automatic Drawing by Austin O. Spare and Frederick Carter5

Spareův přínos je hlavně v tom, že jako první v historii novověké magie dokázal vytvořit alternativní proud (current) oproti tradicionalistickému ulpívání na starověkých a středověkých principech ve stylu tradičního hermetismu, kabbaly a odkazu Aleistera Crowleyho a tím položil základy zcela jiného směru magie překonáním tehdejších modelů. Umožnil tak vznik rozvoj všem moderním proudům, ze kterých magie chaosu je nejprogresivnější a nejdravější.

1Jozef Karika, Základné informácie o chaos mágii, fragment diplomové práce, 2005

2http://chaospace.hyperlinx.cz/index.php?pgid=410, 2005

3Tzv. „blackout“ aneb „pozice smrti“, jak je důvěrněji známa, je technika, kterou Austin Osman Spare používal v pozdních letech svého života pro praktickou magii. Později byla adoptována jednotlivci i skupinami chaoistů po celém světě a její popularitu notně zvedli především aktivity IOT (Illuminates of Thanateros) za několik posledních desetiletí. Standardním postupem (a také jedinou ze široké škály možností jejího využití), jak jej mnozí důvěrně znají, je použití sigilia/glyfu představujícího určitou touhu spolu s udržováním posice, ergo: stojíme na špičkách, ruce spojené nad hlavou, tělo maximálně natažené, hluboké až křečovité dýchání. Posici a stav udržujeme dokud se nedostaví naprosté vyčerpání a nevyhnutelná přechodná ztráta vědomí, sigilium se tak ztratí z vnitřní mysli a závěr operace je dokonán vymítáním (banishing) pomocí smíchu, aby se zabránilo vzkříšení výše řečeného sigilia.

4Kia se často srovnává s čínským Tao, novoplatónskou Jednotou či hebrejským Ajn Sof

5Český překlad pro Zero Catchers DarkNamez z http://banger.com/spare/auto/index.html, 2004


1 komentář

Lamia
Říj 13, 2013 at 21:38

Hm, zdá se, že Spare spíš nabízí možnosti, jak postupovat, než konkrétní návody. Občas mě ovšem při čtení chaosmagických postupů napadá, proč se tomu vlastně říká magie, když je to prakticky šamanismus…


 

Napsat komentář

Copyright © 2020 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google